Saltar ao contido
Portada / Comunicado a xestores e produtores

Comunicado a xestores e produtores

  A Direción de ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L., a través do presente documento, quere informarlles que dispoñemos dun sistema de xestión de calidade e medioambiente implantado e certificado segundo a norma UNE EN-ISO 9001:2015 e ISO 14001: 2015 e dacordo con él informámoslle como proveedor noso do seguinte.

  Ademáis de informarlles sobre noso proceso de compras, aproveitamos o seguinte escrito para recordarlles algunhas cuestións que son da nosa esixencia:

  –  Os servizos deben ser os solicitados tanto en calidade como en cantidade.

  – En caso dos xestores de residuos, facernos chegar previo aviso ao servicio copia das autorizacións como xestor de residuo perigoso ou nom perigoso segundo sexa o caso, en vigor.

  – No caso dos produtores, facernos chegar copia das inscripcións como produtor de residuo perigoso ou non perigoso segundo sexa o caso, en vigor.

  – No transporte empregado para a realización do servizo debe cumprir os requisitos legais específicos que afectan ao residuo a trasladar.

  A política do Sistema de xestión integrada está exposta para o seu coñecemento na entrada da empresa e la web.

  Agardamos que os proveedores asuman os Principios descritos na nosa Política de calidade e Medioambiente, aplicando as pautas que se describen de continuo:

  Requisitos  xerais dos proveedores de  ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L.:

  • Coñecer e cumprir a lexislación vixente nacional, autonómica e local aplicable aos seus produtos e servizos.
  • Se o proveedor dispón de un Sistema de Xestión de Calidade e Medioambiente certificado, o porá en coñecemento de  Ziclos Circular Economy, S.L., enviándonos unha copia do seu certificado en vigor ISO 9001/ 14001.
  • Aportar a Ziclos Circular Economy, S.L. calqueira información ou documentación adicional que lles sea solicitada sobre os seus produtos ou servizos.
  • Cumpliranse as garantías de compras fixadas por lei para cada produto/ servizo contratado.
  • Manterase o compromiso de abastecemento segundo o prazo establecido por ambas partes.
  • No caso de subcontratación de persoal, este deberá cumprir o requisitos necesarios para o desempeño do seu posto, acreditándoo de forma documental se fose necesario. (Para a realización de traballos subcontratados nos que faga falta que a persoa dispoña dun carné profesional ou formación específica, esta entregarase á empresa).
  • Calqueira reclamación, queixa ou incidencia que vai xurdindo polo desempeño das actividades no centro será comunicada de inmediato ao Responsable do sistema ou á Xerencia.
  • Calqueira outro requisito necesario no Sistema de Xestión Integrado farase chegar ao proveedor antes de que realice o servizo para o que fora contratado.

  A todos os proveedores homologados realizáraselle o seguinte seguimento:

  1) Un seguimento continuo, de forma que calqueira incidencia que se produza ao realizar o pedido (Ej. Retrasos, incumprimientos, etc.) se registraxe en nuestro listado de incidencias.

  2) Un seguimento anual, no que se realiza unha reunión co responsable de compras e se realiza a evaluación anual de nosos proveedores, tendo en conta: As incidencias que xurdiran ao longo do ano, o cumplimento dos requisitos especificados nos nosos documentos (calidad e plazo), o trato, amabilidade na relación; a flexibilidade ante cambios; o cumplimento de requerimentos non especificados (nosas expectativas); o prezo.