Saltar ao contido

Condicións de venda

Rógase lea detidamente as mesmas antes de efectuar unha compra neste sitio web, independentemente de se xa realizou compras con anterioridade, posto que ZICLOS resérvase o dereito para modificalas en calquera momento. As mesmas rexerán todo o proceso.

Pode consultar as dúbidas que puidesen xerar as mesmas dirixíndose a ziclos@ziclos.com.

As presentes Condicións Xerais foron elaboradas de conformidade co establecido na Lei 7/1998 sobre Condicións Xerais da contratación, o Real Decreto 1906/1999 polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais en desenvolvemento do artigo 5.3 da Lei 7/1998, a Lei 26/1984 Xeneral para a Defensa de Consumidores e Usuarios, a Lei 7/1996 de Ordenación do Comercio Retallista, a Real Decreto-Lei 14/1999 reguladora da Firma Electrónica e cantas disposicións legais resulten de aplicación.

As presentes Condicións, regulan a relación xurídica derivada dos procesos de contratación formalizados polos Usuarios a través da páxina web https://ziclos.com/. Co mero acceso ao portal, e coa compra de produtos do mesmo, o comprador adquire a condición de usuario, e por tanto enténdese que acepta estas condicións sen reservas. Ademais, o usuario declara que é maior de idade e ten capacidade suficiente para efectuar a mesma.

1. Productos

Todos os produtos que comercializa Ziclos Circular Economy están debidamente descritos no seu apartado, quedando sempre ao dispor do interesado para canta información precise solicitar achega do produto en cuestión no correo ziclos@ziclos.com proporcionando referencia do produto e información adicional que precise.

2. Prezos

Os prezos aplicables son os que figuran na web no momento en que o cliente realiza o seu pedido, salvo erro de tipeo.

Os prezos están expresados en EUROS. Os prezos dos produtos de Ziclos que figuran na web non inclúen IVE (Imposto sobre o Valor Engadido) nin os gastos de entrega.

3. Formas de pagamento

O usuario poderá abonar o prezo dos produtos que adquira da seguinte forma:
Tarxeta bancaria: Acepta tarxetas Visa, Mastercard e MasterCard Maestro. O sistema fai referencia á pasarela de pago segura de Redsys, onde se solicitarán os datos da tarxeta.

En ningún caso se establece ningún custo adicional ao prezo fixado para o/s produto/s pedido/s en función do sistema de pago seleccionado.

Ao introducir os datos bancarios confirmas que es o propietario lexítimo tanto dos datos como das contas ás que se realiza o cargo.

4. Proceso de compra

O cliente e usuario/a de Ziclos Circular Economy irá seleccionando os produtos que desexa e engadíndoos á listaxe de compra a través do botón ENGADIR Á CESTA, no que quedarán almacenados ata que o usuario desexe IR Á CAIXA. Neste panel podes facer cantas modificacións consideres sobre os produtos seleccionados.

Para confirmar o pedido, o cliente deberá seleccionar FINALIZAR COMPRA, solicitaranse os datos pertinentes para realizar o mesmo; tales datos están suxeitos á nosa política de privacidade. O cliente terá a opción de subscribirse á newsletter de Ziclos Circular Economy.

Unha vez confirmados os datos, iniciarase o proceso de pagamento, segundo a opción que seleccionaches entre as indicadas anteriormente. O usuario recibirá inmediatamente un correo electrónico confirmando a compra realizada.

Unha vez confirmado o pago ou recibida a transferencia bancaria, segundo proceda, procederemos á preparación do envío. Para calquera modificación posterior á confirmación de compra deberá contactar con Ziclos Circular Economy a través de ziclos@ziclos.com

5. Opcións de envío e entrega
Os produtos adquiridos na tenda Ziclos Circular Economy están suxeitos a gastos de envío, que varían segundo a localidade. Envío peninsular. Os gastos de envío calcúlanse no momento en que se especifica o enderezo de entrega.

6. Importante:

Sobre os prazos de entrega: Os pedidos son procesados cada día ata as 13h. Os pedidos que cheguen despois das 13:00 horas procesaranse o día hábil seguinte. Durante períodos de demanda especial, como o Nadal, os pedidos poden tardar un pouco máis. Ponche en contacto connosco se tes algunha dúbida en ziclos@ziclos.com.

Indique o máis detallado posible o enderezo de entrega, a información de contacto e un teléfono móbil por se se produce algún imprevisto.

Da mesma maneira, aconsellámosche facer calquera tipo de observación durante a tramitación do pedido que poida ser importante para a súa posterior entrega no campo Notas do pedido.

Se unha vez realizado un pedido este non se puidese efectuar nun prazo normal por circunstancias de dispoñibilidade de stock, Ziclos Circular Economy poñerase en contacto co/a comprador/a por algunha/s das vías facilitas a fin de comunicarlle esta incidencia e ofrecerlle as posibilidades de devolución do pago, cambio de pedido ou aprazamento da entrega.

7. Desistencia e devolucións

Ten dereito a retirar o seu pedido nun prazo de 14 días naturais sen xustificación desde que adquiriu a posesión material dos produtos.

Para exercer o dereito de desistimento, débense cumprir os seguintes requisitos:

  • O produto deberá estar no mesmo estado no que foi entregado e deberá conservar as instrucións, documentación, accesorios, precintos e, na medida do posible, a súa embalaxe e etiquetaxe orixinais.
  • A devolución deberá realizarse utilizando a mesma caixa ou sobre utilizado na entrega ou, no seu defecto, nun formato similar que garanta a devolución dos Produtos en perfecto estado.
  • O cliente debe asumir o custo directo da devolución da mercadoría.

Poderemos reter o reembolso ata que recibamos os produtos, incluídos os custos de envío, se é o caso (non os custos de devolución).

No caso de produtos incorrectos ou danados, o cliente deberá poñerse en contacto canto antes con ziclos@ziclos.com para corrixir o erro. O/a cliente deberá achegar unha fotografía do recibido, e Ziclos Circular Economy procederá a recollelo sen cargo. Se o cliente opta por cambialo por outro produto, o cliente de Ziclos procederá a aboar a diferenza se é o caso. Se só quere devolver o produto, Ziclos Circular Economy procederá a facer o reintegro íntegro.

8. Lexislación e xurisdición aplicable

O presente contrato rexerase pola lexislación española, que será de aplicación ao non previsto neste contrato en canto a interpretación, validez e execución. Nos supostos nos que sexa válida a renuncia expresa á xurisdición, designaranse os Xulgados da Coruña para as incidencias que xurdan como competentes para elas.