Saltar ao contido

Aviso Legal

Neste Aviso Legal, o Usuario poderá atopar toda a información relativa ás condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e o responsable do sitio web accesibles na URL https://ziclos.com (en diante, o sitio web) , que ZICLOS pon a disposición dos usuarios de Internet.
A utilización do sitio web implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluidas neste Aviso Legal. En consecuencia, o usuario do sitio web debe ler atentamente este aviso legal en cada unha das ocasións nas que pretende utilizar o sitio web, xa que o texto podería modificarse a criterio do propietario do sitio web ou por mor dun cambio lexislativo, práctica xurisprudencial ou empresarial.

1.- DATOS DO PROPIETARIO RESPONSABLE DA PÁXINA WEB.

Nome do propietario: ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L.
Domicilio social: C/ Emilio González López, 3 B, Ent.
C.I.F.: B70462940
Teléfono de contacto: 981061962
Correo electrónico: info@ziclos.com

ZICLOS CIRCULAR ECONOMY, S.L. é responsable do sitio web e comprométese a cumprir todos os requisitos nacionais e europeos que regulan o uso dos datos persoais dos usuarios.

Este sitio web garante a protección e confidencialidade dos datos persoais que nos facilita segundo o disposto no Regulamento xeral de protección de datos de carácter persoal (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, na Lei orgánica 3/2018, de protección de datos de carácter persoal e garantía de dereitos dixitais, así como na Lei de servizos da sociedade da información e comercio electrónico 34/2002 do 11 de xullo (LSSI-CE)

2.- OBXETO.

O sitio web ofrece aos usuarios do mesmo acceso a información e servizos proporcionados por ZICLOS a aquelas persoas ou organizacións interesadas neles.

O acceso e uso do sitio web atribúe a condición de usuario do sitio web (en diante, o “usuario”) e implica a aceptación de todas as condicións incluídas neste aviso legal, así como as súas modificacións. A prestación do servizo do sitio web ten unha duración limitada no momento en que o usuario está conectado ao sitio web ou a calquera dos servizos que se prestan a través del. Polo tanto, o Usuario debe ler atentamente este Aviso Legal en cada unha das ocasións nas que pretende utilizar o sitio web, xa que este e as súas condicións de uso contidas neste aviso legal poden sufrir modificacións.

3.- ACCESO E UTILIZACIÓN DA WEB.

3.1.- Carácter gratuito de acceso e utilización da web. O acceso ao sitio web é gratuíto para os seus usuarios, excepto o custo da conexión a través da rede de telecomunicacións proporcionada polo provedor de acceso contratado polos usuarios.
3.2.- Rexistro de usuarios. En xeral, o acceso e uso do sitio web non require a subscrición ou rexistro previo dos seus usuarios.
3.3.- Os usuarios garanten e responden, en todo caso, á exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos debidamente actualizados. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto ou subscrición.

En ningún caso se recollerán do menor datos relacionados coa situación profesional, económica ou coa privacidade dos demais membros da familia, sen o seu consentimento. Se tes menos de trece anos e accediches a este sitio web sen avisar aos teus pais, non deberías rexistrarte como usuario.

Neste sitio web respéctanse e coidan os datos persoais dos usuarios. Como usuario debe saber que os seus dereitos están garantidos.

4.- CONTIDOS DA WEB

O idioma empregado polo propietario na web será o castelán. ZICLOS non se fai responsable da falta de comprensión ou comprensión do idioma da web por parte do usuario, nin das súas consecuencias.
ZICLOS poderá modificar os contidos sen previo aviso, así como eliminar e cambiar estes dentro da web, como a forma na que se accede, sen ningunha xustificación e libremente, non sendo responsable das consecuencias que poidan causar aos usuarios.
O uso dos contidos da web para promover, contratar ou difundir publicidade ou información propia ou de terceiros sen a autorización de ZICLOS, nin para enviar publicidade ou información utilizando os servizos ou información que se poñen a disposición dos usuarios, independentemente de se o uso é gratuíto ou non.
Los enlaces o hiperenlaces que incorporen terceros en sus páginas web, dirigidos a esta web, serán para la apertura de la página web completa, no pudiendo manifestar, directa o indirectamente, indicaciones falsas, inexactas o confusas, ni incurrir en acciones desleales o ilícitas en contra de ZICLOS

5.- MEDIDAS DE SEGURIDADE

Os datos persoais comunicados polo usuario poden almacenarse en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde exclusivamente a ZICLOS, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nelas de conformidade co disposicións da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.

6.- LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Tanto o acceso á páxina web como o uso non consentido que se poida facer da información contida nela son responsabilidade exclusiva da persoa que a realiza. ZICLOS non será responsable de ningunha consecuencia, dano ou dano que poida derivarse do devandito acceso ou uso. ZICLOS non se fai responsable dos erros de seguridade que se poidan producir nin dos danos que poidan causarse no sistema informático do usuario (hardware e software), nin nos ficheiros ou documentos almacenados nel como consecuencia de:
– a presencia dun virus no ordenador do usuario que sexa utilizado para a conexión aos servizos e contidos da web.
– un mal funcionamiento do navegador.
– e / ou o uso de versións non actualizadas do mesmo.
ZICLOS non se fai responsable da fiabilidade e velocidade dos hipervínculos que se incorporan á web para a apertura doutros. ZICLOS non garante a utilidade destes enlaces, nin se fai responsable dos contidos ou servizos aos que o usuario poida acceder a través destes enlaces, nin do bo funcionamento destes sitios web.
ZICLOS non se fará responsable dos virus ou outros programas informáticos que deterioren ou poidan deteriorar os sistemas ou equipos informáticos dos usuarios ao acceder ao seu sitio web ou a outros sitios web aos que se accedeu a través de ligazóns neste sitio web.

7.- EMPREGO DA TECNOLOXÍA «COOKIE».

O sitio web pode utilizar cookies ou tecnoloxías similares que se rexerán polo disposto na Política de cookies, accesibles en todo momento e respectando a confidencialidade e privacidade do usuario, sendo parte integrante deste Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN.

Os servidores de Internet poden recoller datos non identificables, que poden incluír enderezos IP e outros datos que non se poden usar para identificar ao usuario. O seu enderezo IP almacenarase nos rexistros de acceso automaticamente e co único propósito de permitir o tránsito de Internet, sendo necesario que o seu ordenador proporcione este enderezo IP cando navegue por Internet para que se poidan realizar comunicacións. Do mesmo xeito, a dirección IP pode usarse para realizar estatísticas, de xeito anonimizado, sobre o número de visitantes deste sitio web e a súa orixe, dun xeito completamente transparente á súa navegación.

9.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O usuario sabe e acepta que todos os contidos e / ou calquera outro elemento do sitio web son propiedade de ZICLOS e comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade de ZICLOS. Calquera uso do sitio web ou dos seus contidos debe ser exclusivamente privado.
Calquera outro uso que implique a copia, reprodución, distribución, transformación, comunicación pública ou calquera outra acción similar, de todo ou parte dos contidos da web, está reservado exclusivamente a ZICLOS, de xeito que ningún usuario poderá realizar estas accións sen o previo aviso. autorización por escrito de ZICLOS

10.- LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN COMPETENTE

Este Aviso Legal interpretarase e rexerase de acordo coa lexislación española. ZICLOS e os usuarios, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que lles poida corresponder, sométense aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario por calquera controversia que poida xurdir ao acceder ou utilizar o sitio web. No caso de que o usuario teña o seu domicilio fóra de España, ZICLOS e o usuario sométense, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición, aos xulgados e tribunais do domicilio da CORUÑA