Saltar ao contido

Política de Privacidade

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos de carácter persoal, polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (en diante , GDPR), a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (en diante, LSSI-CE) e a Lei orgánica 3/2018 , de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais (en diante, LOPDGDD). ), ZICLOS garante a protección e confidencialidade dos datos persoais, de calquera índole que nos faciliten os nosos clientes, de acordo co establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Os datos facilitados serán tratados nos términos establecidos no RGPD, en ese sentido ZICLOS adoptou os niveis de protección que legalmente se esixen, e instalou tódalas medidas técnicas ao seu alcance para evitar a pérdida, mal uso, alteración, acceso non autorizado por terceiros, expostos a continuación. Non obstante, o usuario debe ser consciente de as medidas de seguridad en Internet non son inexpugnables.

Responsable do tratamento
Denominación: ZICLOS
CIF: B70462940
Dirección: C/ Emilio González López, 3 B, Ent.
Teléfono: 981061962
Correo electrónico: info@ziclos.com

Finalidade do tratamento
Todolos datos facilitados polos nosos clientes ou visitantes na web de ZICLOS ou ao seu persoal, serán incluidos no rexistro de actividades de tratamento de datos de carácter persoal, creado e mantido baixo a resposabilidade de ZICLOS, imprescindibles para prestar os servizos solicitados polos usuarios, ou para resolver as dudas ou cuestions plantexadas por nosos visitantes. A nosa política consiste en non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos.

Lexitimidade do tratamento

 1. Relación contractural: É a que aplica cando compra un dos nosos produtos ou contrata algún dos nosos servizos.
 2. Interés lexítimo: Para atender ás consultas e reclamacións que se nos plantexen e para xestionar o cobro das cantidades adeudadas.
 3. Seu consentimento: Se é usuario da nosa web, mediante á marcación da casilla que figura no formulario de contacto, nos autoriza a que lle remitamos as comunicacións necesarias para dar resposta á consulta ou solicitude de información plantexada.

Destinatarios
Non cedemos seus datos persoais a ninguén, a excepción de aquelas entidades públicas ou provadas as cales estemos obrigados a facilitar datos persoais con motivo do cumplimento de algunha lei. Por poñer un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade.

No caso de que, ao marxen dos supostos comentados, precisemos dar a coñecer a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que permitan decidir a este respecto.

Comunicación
Non realizaremos transferencias internacionais dos seus datos persoais para ningunha das finalidades indicadas.

Conservación
Só conservaremos os seus datos personais durante o tempo que resulte necesario para lograr os fins para os que foron recabados recabados. Ao determinar o período de retención adecuado, examinamos os riscos implicados no tratamento, así como as nosas obrigas contractuais, legais e regulamentarias, as políticas internas de conservación de datos e os nosos lexítimos intereses comerciais descritos neste Aviso de privacidade e política de cookies.

Neste sentido, ZICLOS conservará os datos persoais unha vez rematada a súa relación con vostede, debidamente bloqueada, durante o prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación mantida co interesado.

Unha vez bloqueados, os seus datos serán inaccesibles para ZICLOS, e non serán tratados salvo para a súa posta a disposición das Administracións Públicas, Xuíces e Xulgados, para a atención das posibles responsabilidades derivadas do tratamento, así como para o exercicio e defensa de reclamacións. ante a Axencia Española de Protección de Datos.

Seguridade
Facemos todos os esforzos razoables para manter a confidencialidade da información persoal que se procesa nos nosos sistemas. Mantemos estritos niveis de seguridade para protexer os datos persoais que procesamos contra perdas accidentais e acceso, tratamento ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza e os riscos aos que están expostos os datos. Non obstante, non podemos facernos responsables do uso que faga dos datos (incluído o nome de usuario e o contrasinal) que usa no noso sitio web. O noso persoal segue estritas normas de privacidade e, no caso de contratar a terceiros para prestar servizos de asistencia, requirimos que cumpran os mesmos estándares e nos permitan auditalos para verificar o seu cumprimento.

Os seus dereitos
Informámoslle que pode exercer os seguintes dereitos:

 1. Dereito de acceso aos seus datos persoais, para saber cales se están procesando e as operacións de tratamento realizadas con eles;
 2. Dereito a rectificar os datos persoais inexactos;
 3. Dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible (por exemplo, por imperativo legal);
 4. Dereito a limitar o tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade de procesalos son dubidosos, nese caso podemos conservalos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
 5. Dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita procesar os indicados é o noso interese lexítimo. ZICLOS deixará de procesar os teus datos a menos que teña un interese lexítimo ou sexa necesario para a defensa de reclamacións.
 6. Dereito á portabilidade dos seus datos, cando a base legal que nos permite procesalos é a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.
 7. Dereito a revogar o consentimento concedido a ZICLOS

Para exercer os seus dereitos, pode facelo de balde e en calquera momento poñéndose en contacto connosco no enderezo C / Emilio González López, 3 B, Ent., Adxuntando unha copia do seu DNI.
Tutela de dereitos
No caso de que entenda que os nosos dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos a través dalgún dos seguintes medios:

 • Sede electrónica: https://www.aepd.es
 • Correo postal: Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid
 • Teléfono: 901.100.099 y 912.663.517

Presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos non supón ningún custo e non é necesaria a asistencia dun avogado ou procurador.

Actualizacións
ZICLOS resérvase o dereito a modificar esta política para adaptala ás novas lexislacións ou xurisprudencia que poidan afectar ao seu cumprimento.