Saltar ao contido
Portada / Imposto sobre a eliminación de residuos en entulleiras

Imposto sobre a eliminación de residuos en entulleiras

  Imposto sobre a eliminación dos residuos
  A Lei 7/2022 de residuos e chans contaminados para unha Economía Circular aprobada o pasado mes de abril de 2022 contempla o imposto sobre a eliminación de residuos en entulleiras que grava a entrega de residuos para a súa eliminación en entulleiras e a eliminación ou valorización enerxética en instalacións de incineración e de coincineración..
  O imposto está vixente desde o pasado 1 de xaneiro de 2023 e ten como obxectivo fomentar a reutilización e a reciclaxe de residuos.
  A continuación, analizamos as claves do imposto sobre a eliminación de residuos en entulleiras

  Feito impoñible

  É a entrega de residuos para a súa eliminación en entulleiras e tamén para a súa eliminación ou valorización enerxética en instalacións de incineración ou coincineración autorizadas.

  Pagamento

  Prodúcese cando se realiza o depósito dos residuos na entulleira. E no caso da incineración ou coincineración, devindícase no momento da incineración ou coincineración dos residuos.

  Base impoñible

  É o peso do residuo depositado na entulleira, incinerado ou coincinerado, expresado en toneladas con tres decimais.

  Contribuíntes

  Son contribuíntes as persoas físicas ou xurídicas que realicen o feito impoñible, é dicir, quen entregue o residuo á instalación de vertedura, incineración ou de coincineración.

  Substitutos

  Con todo, a lei sinala que son substitutos dos contribuíntes os operadores das entulleiras e das instalacións de incineración e coincineración de residuos Isto supón que os substitutos deberán recadar o imposto, realizar as liquidacións á administración tributaria correspondente e repercutir o importe do imposto ao contribuínte, que estará obrigado a soportalo. A repercusión realizarase de forma separada na factura e aplicarase o 10% de IVE correspondente aos servizos de xestión de residuos.

  Exencións

  • Por orde das autoridades en situacións de forza maior, extrema necesidade ou catástrofe.
  • Comisos de bens a destruír.
  • Procedan de operacións suxeitas que tributasen efectivamente por este imposto. Por exemplo, escorias e cinzas producidas na incineración de residuos, ou os residuos resultantes do tratamento de lixiviados de entulleira. Estes residuos unha vez tratados para reducir o seu perigo, como a estabilización (D9), tamén estarán exentos.
  • Para os que exista a obrigación legal de eliminación nestas instalacións, como poida ser calquera norma de ámbito europeo (Regulamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes, Regulamento (UE) 2017/852 sobre o mercurio, Regulamento (CE) nº 1069/2009 sobre normas sanitarias aplicables a subproductos animais), española (Real Decreto 1378/1999 sobre PCB) ou autonómica.
  • Os resultantes de operacións de tratamento distintos dos rexeitamentos de residuos municipais procedentes de instalacións que realizan operacións de valorización que non sexan operacións de tratamento intermedio. Por exemplo, R0503 Reciclaxe de residuos de vidro (calcín), para a fabricación de vidro ou outros produtos, ou R0304 Reciclaxe de residuos de papel para a produción de pasta para a fabricación de papel.

  Os rexeitamentos de residuos municipais son os residuos resultantes dos tratamentos dos devanditos residuos nas letras d) d) e) e g) do anexo IV do Real Decreto 646/2020 sobre depósito de residuos en entulleira. Tamén teñen esta consideración de rexeitamentos os combustibles sólidos recuperados e combustibles derivados de residuos municipais.

  Son operacións de tratamento intermedio as operacións de valorización codificadas como R12 e R13, e as operacións de eliminación D8, D9, D13, D14 ou D1.

  Ademais, está exenta a entrega de residuos en entulleiras cando:

  • Se a realizan administracións públicas e trátese de residuos procedentes da descontaminación de chans que non puidesen ser tratados in situ ou cando as Administracións actúen subsidiariamente en actuacións de descontaminación de chans contaminados. Estas actuacións deben ser declaradas de interese xeral por unha lei.
  • Entréguense residuos inertes adecuados para obras de restauración, acondicionamento ou recheo realizadas no mesmo e con fins de construción. Para iso, deberá contar cunha declaración da comunidade autónoma antes do inicio das operacións de xestión dos residuos. A operación deberaa realizar un xestor autorizado para a valorización destes residuos e o resultado da operación deberá ser a substitución de recursos naturais.

  Como acreditar as exencións ou os tipos reducidos?

  Mediante os documentos admisibles en dereito. Por exemplo: os documentos de traslado, autorizacións das instalacións, caracterizacións de residuos, contrato de tratamento etc. Por iso, o substituto do contribuínte terá que dispoñer da documentación de todos os residuos entregados, especialmente dos exentos.

  Máis información: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impostos-especiais-ambientais/imposto-sobre-deposito-residuos-entulleiras.html